LU XINJIAN

Lu Xinjian

xinjianlu@ymail.com


For any inquiries, please refer to my galleries below:

 

Art Labor Gallery
101 Haifang Lu, near Changhua Lu, 

200041 Shanghai,

China

+86 21 6245 6963 

www.artlaborgallery.com

Martin Kemble
m@artlaborgallery.com

Fabien Fryns Fine Art
No.1055 Leman Lake Villas,
Bai Xin Zhuang, Shunyi Road,
101300 Beijing,
China
www.fabienfryns.com

Fabien Fryns
fabien@fabienfryns.com

De Sarthe Gallery
328-D Caochangdi
Chaoyang District
100015, Beijing
China
www.desarthe.com

Nessa Cui
beijing@desarthe.com